交互学堂
专注分享专业知识

【用户体验】Smartisan OS 联系人列表多音字

大家都在讨论用户体验(因为不说显得自己很土),但是这些人是不关心用户体验的,关系是人就会做出下面这种机制的不能理解的举动,例如为了帮助大家解决L代表的罗或刘的姓氏联系人的区分,Smartisan OS的工程师做了一些细致的工作。下面是他们的工作成果,如果你还有需要补充的请移步这个网址:http://www.smartisan.com/special/#/duoyinzi

(表一)

Smartisan OS 联系人列表多音字

我们首先查找了全部的中文多音字(见表三),从中选出了“有一个发音以上为姓氏的多音字”(见表二),
再根据手机联系人列表使用的需要,从其中去掉了姓氏读音为主要读音的多音字和多个读音都是姓氏但大写字母是一样的字。

(*注: 蓝色的读音代表作为姓氏时的发音)

① zhǒng ② chóng ③ zhòng
① fú ② mì
① huán ② xún
① kuí ② wěi
① lè ② yuè
① shé ② zhé ③ zhē
① tán ② qín
① wàn ② mò
① wèi ② yù
① bì ② mì
① cáng ② zàng
① cháo ② zhāo
① gōu ② jù
① guì ② jiǒng
① juàn ② quān ③ juān
① nián ② zhān
① ōu ② qū
便 ① biàn ② pián
① qiǎ ② kǎ
① qiú ② chóu
① shàn ② dān ③ chán
① shào ② zhào
① shēn ② xīn
① xiào ② jiào
① xié ② jié
① xiè ② jiě ③ jiè
① xíng ② háng
① zēng ② céng
① zhā ② chá
共29个字

(表二)

有一个发音以上为姓氏的多音字

(*注: 蓝色的读音代表作为姓氏时的发音)

A
① ài ② yì
B
① bā ② ba
① bào ② pù
① bēn ② bì
① bì ② biàn
① bì ② mì
① bó ② bǎi
① bó ② bǎi ③ bò
① bó ② báo ③ bò
① bǔ ② bo
C
① cǎi ② cài
① cáng ② zàng
① cháo ② zhāo
① chē ② jū
① chōng ② chòng
① chóng ② zhǒng ③ zhòng
① chǔ ② zhǔ
① chuǎi ② chuāi ③ chuài
① chuài ② chuò
① chuán ② zhuàn
D
① dāng ② dàng
① dǐ ② de
① dīng ② zhēng
① dòu ② dǒu
① dū ② dōu
① dù ② duó
① dùn ② dú
E
① ē ② ā
F
① féng ② píng
① fū ② fú
① fú ② mì
① fù ② fǔ
G
① gān ② gàn
① gǎng ② gāng
① gě ② gài
① gě ② gé
① gè ② gě
① gōng ② gòng
① gōu ② gòu
① gōu ② jù
① guàn ② guān
广 ① guǎng ② ān
① guì ② jiǒng
① guō ② guò ③ guo
H
① hǎ ② hà ③ hā
① hé ② gě
① hé ② hè ③ hú ④ huó ⑤ huò
① hóu ② hòu
① huà ② huá
① huán ② xún
① huǐ ② huī
J
① jī ② qǐ
① jǐ ② jì
① jiǎ ② gǔ
① jiàn ② xiàn
① jiàn ② jiān
① jiāng ② jiàng ③ qiāng
① jiàng ② xiáng
① jiǎo ② jiáo
① jiǎo ② zhuó
① jié ② jiē
① jīng ② jìng
① juàn ② jùn
① juàn ② juān ③ quān
K
① kě ② kè
① kuàì ② huì
① kuí ② wěi
L
① láng ② làng
① lè ② yuè ③ yào
① lè ② lēi
① lì ② lí
① lǐng ② líng ③ lìng
① lóng ② lōng
① lú ② lǔ
① lù ② liù
① lùn ② lún
M
① má ② mā
① mào ② mò
① méng ② mēng ③ měng
① mí ② méi
① miào ② miù ③ móu
① móu ② mù
N
① nā ② nuó ③ nà ④ nèi
① nán ③ nā
① nián ② zhān
① niǎo ② diǎo
① niè ② miē
① nìng ② níng
O
① ōu ② qū
P
① páng ② féng ③ péng
便 ① biàn ② pián
① piàn ② piān
① piáo ② pō ③ pò ④ pǔ
① pó ② fán
① pú ② pū
Q
① qí ② jì
① qí ② jī
① qiǎ ② kǎ
① qiáng ② qiǎng ② jiàng
① qiáo ② qiào
① qiè ② xì
① qiú ② chóu
① qū ② qǔ
① quē ② què
R
① rén ② rèn
① ruò ② rě
S
① sè ② shǎi
① shā ② shà
① shān ② shàn
① shàn ② chán ③ dān
① shào ② zhào
① shé ② zhé ③ zhē
① shēn ② xīn
① shěn ② chén
① shěng ② xǐng
① shèng ② chéng
① shí ② dàn
① shuài ② lǜ
宿 ① sù ② xiǔ ③ xiù
① suī ② huī
T
① tái ② tāi
① tán ② qín
① tán ② xín
① tāng ② shāng
① táo ② yáo
① tí ② dī
① tóng ② tòng
① tuò ② tà
W
① wàn ② mò
① wèi ② yù
① wèn ② mén
① wū ② wù
X
① xiān ② xiǎn
① xiǎn ② xǐ
① xiāng ② xiàng
① xiào ② jiào
① xié ② jié
① xiè ② jiè ③ jiě
① xīng ② xìng
① xíng ② háng ③ hàng ④ héng
① xū ② yū ③ yù
① xuán ② xuàn
Y
① yà ② zhá
① yān ② yàn
① yāo ② yào
① yè ② xié
① yǐ ② yī
① yīn ② yān ③ yǐn
① yīng ② yìng
① yū ② wū ③ yú
① yù ② yú
① yù ② wèi
① yùn ② yuán ③ yún
Z
① zài ② zǎi
① zé ② zuó
① zēng ② céng
① zhā ② chá
① zhái ② dí
① zhān ② zhàn
① zhèng ② zhēng
① zhōng ② zhòng
① zhuāng ② zhuàng
① zī ② zǐ
① zǐ ② zi
① zōng ② zèng
共165个字

(表三)

全部多音字

A
① ā ② ē
① ā ② á ③ ǎ ④ à ⑤ a
① á ② shà
① āi ② ái
① āi ② ái ③ ǎi ④ ài
① āi ② ài
① āi ② ǎi
① ǎi ② ài
① ài ② yì
① āo ② áo
① ào ② niù
B
① bā ② pá
① bā ② ba
① bā ② ba
① bǎ ② bà
① bǎ ② pá
① bà ② ba
① bà ② pá
① bǎi ② bó ③ bò
① bǎi ② bái ③ bó
① bān ② pān
① bān ② bō ③ pán
① bàn ② pǎn
① bǎng ② páng ③ pāng
① bàng ② bèng
① bàng ② páng
① bàng ② páng ③ bāng
① bàng ② péng
① báo ② bó ③ bò
① bǎo ② bǔ ③ pù
① bào ② pù
① bēi ② pí ③ pō
① bēi ② bì ③ pì
① bēi ② pí
① bèi ② bēi
① bèi ② bó
① bei ② bài
① bēn ② bèn
① bēn ② bīng
① bēn ② bì
① bēng ② běng ③ bèng
① bèng ② péng
① bǐ ② pǐ
① bì ② bei
① bì ② pì
① bì ② pí
① bì ② biàn
① bīn ② bīng
① biǎn ② piān
① biǎn ② biān
便 ① biàn ② pián
① biàn ② pián
① biāo ② piào
① biāo ② sháo
① biāo ② biào
① bié ② biè
① biě ② biē
① bīn ② fēn
① bǐng ② píng
① bìng ② bīng
① bō ② bāo
① bó ② pō
① bó ② bǎi
① bǒ ② bò
① bó ② bo
① bo ② bǔ
① bù ② pǔ
C
① cā ② chā
① cān ② sān ③ shēn ④ cēn
① cāi ② sī
① cǎi ② cài
① cè ② zhāi
① chāng ② chen
① cáng ② zàng
① cēng ② chēng
① céng ② zēng
① chā ② zha
① chā ② chá ③ chǎ ④ chà
① chā ② chà ③ cī ④ chāi
① chā ② chà
① chā ② zhā
① chá ② zhā
① chá ② zhā
① chá ② tú
① chá ② zhā
① chá ② chā
① chà ② chǎ
① chān ② càn ③ shǎn
① chán ② càn
① chán ② shàn
① chǎn ② tān
① chàn ② zhàn
① cháng ② zhǎng
① chǎng ② cháng
① chǎng ② ān
① chàng ② yáng
① chàng ② chāng
① chài ② cuó
① chāo ② zhuō
① cháo ② zhāo
① cháo ② zhāo
① chǎo ② chāo
① chē ② jū
① chén ② shèn
① chèn ② chēng ③ chèng
① chēng ② dāng
① chéng ② shèng
① chéng ② dèng
① chéng ② shèng
① chéng ② chěng
① chèng ② chēng
① chí ② shi
① chí ② dǐ
① chǐ ② chě
① chōng ② chòng
① chóng ② zhòng
① chóu ② qiú
① chóu ② dào
① chǒu ② niǔ
① chòu ② xiù
① chǔ ② chù
① chù ② xù
① chuā ② xū
① chuǎi ② chuāi ③ chuài
① chuài ② chuò
① chuán ② zhuàn
① chuàng ② chuāng
① chún ② duì
① chuò ② chāo
① cī ② zī
① cī ② zǐ
① cī ② cǐ
① cì ② sì
① cì ② cī
① cōng ② zōng
① cuán ② zǎn
① cuō ② zuǒ
① cuó ② zàn
D
① dā ② tà
① dá ② dā
① dǎ ② dá
① dà ② dài
① dāi ② tǎi
① dài ② dǎi
① dài ② yí
① dài ② tái
① dài ② dāi
① dān ② chán ③ shàn
① dān ② dàn
① dǎn ② shàn
① dǎn ② dàn
① dàn ② tán
① dàn ② dān
① dàn ② tán
① dāng ② dàng
① dǎng ② dàng
① dāo ② dáo ③ tāo
① dǎo ② dào
① dé ② de ③ děi
① dēng ② dèng
① dēng ② dèng
① dī ② dǐ
① dī ② dí
① dī ② tí
① dī ② dí
① dí ② dì ③ de ④ dī
① dí ② zhí
① dǐ ② de
① dì ② de
① dì ② duò
① diàn ② tián
① diàn ② tián
① dié ② xì
① dié ② zhá
① dié ② zhì
① dīng ② zhēng
① dīng ② dìng
① dīng ② dǐng
① dòng ② tóng
① dòng ② tóng
① dòng ② tóng
① dòng ② tóng
① dòng ② tōng
① dōu ② dū
① dǒu ② zhǔ
① dòu ② dǒu
① dú ② dòu
① dù ② dǔ
① duō ② duo
① duó ② dù
① dūn ② duì
① dūn ② duì
① dūn ② cún
① dùn ② tún
① dùn ② zhuàn
① dùn ② dú
① dūo ② chǐ
① dùo ② duǒ
① dùo ② tuó
E
① è ② wù ③ wū
① é ② ó ③ ò
① é ② yǐ
① è ② e ③ ē
① éng ② èng
① ér ② nài
F
① fà ② fā
① fān ② pān
① fān ② fán ③ bō
① fán ② pó
① fāng ② fáng
① fēi ② fěi
① fēi ② fěi
① fèi ② fú
① fēn ② fèn
① fēng ② fèng
① páng ② féng ③ péng
① féng ② fèng
① féng ② píng
① fó ② fú
① fǒu ② pǐ
① fū ② fú
① fú ② fù
① fú ② fù
① fú ② bì
① fù ② fǔ
G
① gā ② gē ③ gé
① gā ② gǎ
① gǎi ② hǎi
① gài ② gě
① gān ② gǎn
① gān ② gàn
① gāo ② gào
① gǎo ② hào
① gāng ② gàng
① gǎng ② gāng
① gē ② yì
① gē ② hé
① gē ② le
① gē ② kǎ ③ luò
① gē ② gé
① gé ② gě
① gé ② gē
① gé ② jí
① gé ② há
① gě ② hé
① gè ② gě
① gè ② luò
① gěi ② jǐ
① gèn ② gěn
① gēng ② gèng
① jǐng ② gěng
① gōng ② gòng
① gōu ② gòu
① gǒu ② gōu ③ jǔ
① gū ② gù
① gū ② gǔ
① gū ② gǔ
① gǔ ② yù
① gǔ ② gū
① gǔ ② hú
① guā ② gū ③ guǎ
① guā ② kuò
① guān ② guàn
① guān ② guàn
广 ① guǎng ② ān
① guàng ② guāng
① guī ② wěi
① guī ② xié
① guì ② huì
① guì ② jǔ
① guì ② jiǒng
① guō ② guò ③ guo
H
① hǎ ② hà ③ hā
① hāi ② hēi
① hái ② huán
① hán ② hàn
① hāng ② hèn
① hàng ② xiàng
① háng ② kēng
① háo ② hào
① hǎo ② hào
① hé ② hè ③ hú ④ huó ⑤ huò ⑥huo
① hé ② háo ③ mò
① hé ② hè
① hé ② hú
① hē ② hè
① hēi ② hěi
① héng ② hèng
① hóng ② jiàng
① hóng ② gōng
① hóng ② hòng
① hóu ② hòu
① hú ② gǔ
① hú ② hū ③ hù
① hǔ ② hù
① hǔ ② xǔ
① hǔ ② xià
① huā ② huó
① huá ② huà
① huá ② huà
① huà ② huā
① huán ② xún
① huán ② yuàn
① huán ② yuán
① huán ② huàn
① huǎng ② huàng
① huī ② hún
① huǐ ② huī
① huì ② kuàì
① hūn ② xūn
① hún ② hùn
① hǒng ② hòng ③ hōng
① huō ② huò
J
① jī ② qí
① jī ② qī
① jī ② jǐ
① jí ② qì
① jǐ ② jì
① jǐ ② jì
① jì ② jié
① jì ② xì
① jì ② qí
① jiā ② jia ③ jie
① jiā ② gā ③ qié
① jiā ② qié
① jiā ② jiá
① jiǎ ② jià
① jiǎ ② gǔ
① jià ② jiè ③ jie
① jiān ② jiàn
① jiān ② jiàn
① jiǎn ② jiàn
① jiàn ② jiān
① jiàn ② xiàn
① jiāng ② jiàng ③ qiāng
① jiāng ② jiàng
① jiàng ② xiáng
① jiǎo ② jiáo
① jiǎo ② zhuó
① jiǎo ② qiū
① jiáo ② jué ③ jiào
① jiǎo ② yáo
① jiǎo ② jué
① jiǎo ② jué
① jiǎo ② chāo
① jiǎo ② zhuó
① jiāo ② jiào
① jiào ② xiào
① jiào ② jué
① jié ② jiē
① jiě ② jiè ③ xiè
① jiē ② jié
① jiè ② gài
① jiè ② jí
① jīn ② qín ③ guān
① jǐn ② jìn
① jìn ② jìng
① jǐn ② jìn
① jīng ② jìng
① jìng ② liàng
① jūn ② guī ③ qiū
① jǔ ② zuǐ
① jǔ ② ju
① jǔ ② jū ③ jù
① jù ② gōu
① jù ② jū
① jù ② jū
① jūn ② jùn
① juǎn ② juàn
① juàn ② jùn
① jué ② xué
① jùn ② xùn
K
① kā ② gā
① kǎ ② qiǎ
① kǎi ② jiē
① kān ② kàn
① kǎn ② jiàn
① kān ② zhàn
① kàn ② hǎn
① káng ② gāng
① kē ② kě
① kē ② kě
① ké ② qiào
① ké ② hāi
① kě ② kè
① kè ② kē
① kè ② kēi
① kōng ② kòng
① kōng ② kǒng
① kuài ② huì
① kuì ② kui
① kuì ② guì
L
① là ② xī
① là ② zhà
① lái ② lài
① lán ② lan
① láng ② làng
① làng ② liáng
① lào ② luò
① lào ② láo
① lè ② lēi
① léi ② lèi
① lèi ② léi ③ lěi
① lèi ② lē
① léng ② lēng ③ líng
① lí ② lǐ
① lì ② lí
① lì ② yuè
① lì ② gé
① lì ② luò
① líng ② lǐng ③ lìng
① liǎ ② liǎng
① liáng ② liàng
① liáng ② liàng
① liáng ② liàng
① liáo ② lǎo
① liáo ② liāo
① liáo ② liǎo
① liǎo ② le
① liǎo ② lù
① liè ② liě
① lín ② lìn
① liū ② liù
① liú ② liù
① liú ② yóu
① liú ② liù
① liù ② lù
① lóng ② shuāng
① lóng ② lǒng
① lóng ② lōng
① lóu ② lǚ
① lú ② lǔ
① lù ② lòu
① lù ② liù
① lǚ ② luō
绿 ① lǜ ② lù
① lǜ ② shuài
① lūn ② lún
① lún ② guān
① lùn ② lún
① lǒu ② lōu
① luò ② lào
① luò ② lào ③ là
① luò ② tà
M
① má ② mā
① mǎ ② mā ③ mà
① mò ② mài
① mái ② mán
① màn ② wàn ③ mán
① màn ② mán
① máng ② méng
① mào ② mò
① méi ② mò
① mén ② wěi
① mēng ② méng ③ měng
① mēng ② měng
① mí ② mī
① mí ② mǐ
① mí ② méi
① mì ② bì
① mì ② bì
① mì ② fú
① mì ② míng
① miǎn ② shéng
① mǐn ② miǎn
① mó ② mú
① mó ② mā
① mó ② mò
① mǒ ② mò ③ mā
① móu ② miù ③ miào
① móu ② mù
N
① nà ② nèi ③ nā ④ nuó
① nán ② nàn
① nán ③ nā
① ne ② ní
① niǎo ② diǎo
尿 ① niào ② suī
① niè ② miē
① níng ② nìng
① nòng ② lòng
① nüè ② yào
① nuó ② nà
① nì ② niào
① níng ② nǐng
O
① òu ② ōu
P
① pái ② pǎi
① pǎi ② pò
① pán ② pàng
① páo ② bào
① páo ② pào ③ bāo
① pǎo ② páo
① pào ② pāo
① pēn ② pèn
① péng ② píng
① pī ② pǐ
① pí ② pì
① piàn ② piān
① piāo ② piǎo
① piāo ② piǎo ③ piào
① piē ② piě
① pò ② tuò
① pǒu ② póu
① pū ② pú
① pú ② fǔ
① pǔ ② pō ③ pò ④ piáo
① pù ② pū
① pù ② bào
① pù ② bào
Q
① qī ② xī
① qī ② jī
① qī ② xī
① qí ② jī
① qí ② jì
① qí ② jì
① qǐ ② jī
① qǐ ② zhǐ
① qì ② xiè
① qì ② qiè
① qián ② xún
① qiǎn ② jiān
① qiàn ② qian
① qiàn ② xī
① qiàn ② qiè
① qiāng ② qiǎng
① qiáng ② qiǎng ② jiàng
① qiāng ② qiàng
① qiāo ② qiǎo
① qiáo ② jiào
① qiáo ② qiào
① qiào ② qiáo
① qiào ② shāo
① qiē ② qiè
① qiè ② qie ③ jū
① qiè ② xì
① qīn ② qìng
① qín ② zhēn
① qìng ② qǐ
① qū ② qù
① qū ② qǔ
① qū ② ōu
① quān ② juàn ③ juān
① quē ② què
① què ② qiāo ③ qiǎo
R
① rén ② rèn
① ruò ② rě
① ráo ② rǎo
S
① sǎn ② sàn
① sāng ② sàng
① sǎo ② sào
① sè ② shǎi
① sè ② sāi ③ sài
① sè ② suǒ
① sì ② qí
① suī ② huī
① shā ② shà
① shā ② chá ③ chà
① shā ② shà
① shà ② xià
① shān ② shàn
① shān ② shā
① shàn ② shān
① shàn ② yǎn
① shàn ② shān
① shāo ② shào
① sháo ② tiáo
① shǎo ② shào
① shào ② zhào(有标记为傣族姓的)
① shé ② zhē ③ zhé
① shě ② shè
① shè ② yè ③ yi
① shēn ② xīn
① shén ② shí
① shěn ② chén
① shèn ② rèn
① shí ② zhì
① shí ② dàn
① shí ② shè
① shí ② shì
① shì ② sì
① shì ② zhē
① shì ② kuò
① shú ② shóu
① shù ② shú ③ zhú
① shù ② yú
① shì ② zhē
① shuā ② shuà
① shuì ② shuō
① shuò ② shǔ ③ shù
① suō ② shā
① sōng ② zhōng
① sòu ② sǒu
① suí ② suì
① suō ② sù
T
① tà ② dá ③ ta
① tà ② tuò
① tà ② tā
① tái ② tāi
① tái ② tāi
① tán ② qín
① tán ② xín
① tāo ② dào
① táo ② yáo
① tāng ② shāng
① tāng ② tàng
① tāng ② táng
① tǎng ② cháng
① tàng ② tāng
① tī ② chù
① tí ② yí
① tí ② tì
① tǐ ② tī
① tiāo ② tiǎo
① tiáo ② diào
① tiáo ② diào ③ yáo
① tiē ② tiě ③ tiè
① tǐng ② dīng
① tǐng ② dìng
① tōng ② tòng
① tóng ② tòng
① tù ② tú
① tún ② zhūn
① tuó ② duò
W
① wǎ ② wà
① wǎi ② wēi
① wǎn ② guǎn
① wǎn ② yù
① wàn ② mò
① wéi ② xū
① wéi ② wèi
① wēi ② wěi
① wěi ② yǐ
① wěi ② kuí
① wèi ② yù
① wèi ② yù
① wēn ② yūn
① wèn ② mén
① wēng ② wěng
① wō ② guō
① wū ② wù
X
① xī ② chī
① xǐ ② xiǎn
① xì ② hū
① xiā ② hè
① xiān ② xiǎn
① xiān ② qiàn
① xiǎn ② xǐ
① xiāo ② xiào
① xiāng ② xiàng
① xié ② jié
① xīn ② xìn
① xīng ② xìng
① xíng ② háng ③ hàng ④ héng
① xíng ② yíng
① xǐng ② shěng
宿 ① xiù ② xiǔ ③ sù
① xū ② gu
① xuán ② xuàn
① xuē ② xiāo
① xuè ② xiě
① xūn ② xùn
Y
① yā ② yǎ
① yā ② yà
① yān ② yīn ③ yǐn
① yān ② yàn
① yān ② yàn ③ yè
① yān ② yīn
① yán ② yuán
① yáng ② yàng
① yáng ② yàng
① yāo ② yào
① yào ② yuè
① yē ② yè
① yè ② xié
① yǐ ② yī
① yí ② chì
① yí ② wèi
① yì ② ài
① yǐn ② yìn
① yīng ② yìng
① yōng ② yòng
① yòu ② yóu
① yū ② wū ③ yú
① yú ② yóng
① yú ② yǔ
① yù ② yùn
① yǔ ② yù ③ yú
① yù ② yāo
① yù ② yū ③ xū
① yù ② yú
① yuán ② yùn ③ yún
① yuán ② yuàn
① yuè ② lè ③ yào
① yuè ② yāo
① yūn ② yùn
① yūn ② yùn
① yūn ② yùn
① yún ② jūn
Z
① záo ② zuò
① zǎi ② zài
① zǎi ② zǐ ③ zī
① zé ② zhái
① zé ② zuó
① zī ② cí
① zī ② zǐ
① zǐ ② zi
① zàng ② zhuǎng
① zēng ② zèng
① zhá ② zhā ③ zā
① zhá ② yà
① zhǎ ② zuò
① zhà ② zhá
① zhái ② dí
① zhān ② nián
① zhān ② zhàn
① zhǎng ② zhàng
① zhāo ② zhōu
① zháo ② zhuó ③ zhāo
① zhǎo ② zhuǎ
① zhé ② zhē
① zhēng ② zhèng
① zhēng ② zhèng
① zhēng ② zhèng
① zhī ② zī
① zhí ② shi
① zhǐ ② zhī
① zhì ② shì
① zhōng ② zhòng
① zhǒng ② chóng ③ zhòng
① zhóu ② zhòu
① zhǔ ② shǔ
① zhǔ ② chǔ
① zhù ② zhe ③ zhúo
① zhuài ② zhuāi
① zhuǎn ② zhuàn
① zhuàn ② zuàn
① zhuàng ② chuáng
① zhuàng ② zhuāng
① zhuī ② chuí
① zèng ② zōng
① zuān ② zuàn
① zú ② cù
① zuō ② zuò
① zuò ② zhà
① zuò ② cù
共744个字
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:IAMUE » 【用户体验】Smartisan OS 联系人列表多音字

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

交互学院

在线学习交互设计课程1元秒杀Sketch入门课程

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏